GDPR

Informační memorandum

podnikající fyzické osoby Jaroslava Cafourka

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba podnikající Jaroslav Cafourek, IČO: 68639686, se sídlem Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá zřízenu.

Osobní údaje, které zpracováváme:  Jméno, příjmení, adresa, telefon, email. Údaje zpracováváme výhradně za účelem splnění smluvních vztahů (uzavření a plnění smlouvy) a plnění zákonných povinností.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 - požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,

 - požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR, - požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR,

- právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,

- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR - odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním

- na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR

- právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Jako subjekt údajů máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu se zpracováním osobních údajů před jeho odvoláním. Naše společnost však zpracovává pouze takové údaje a k takovým účelům, ke kterým vzhledem k plnění zákonných povinností, smluvních vztahů nebo oprávněných zájmů není souhlas vyžadován.

Uplatnění práva musí být předloženo písemně v provozovně společnosti, s Vaší prokazatelnou identifikací a její autentizací pověřeným pracovníkem.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž v provozovně společnosti po prokázání Vaší identity.

Tento dokument je pravidelně aktualizován.